Warunki hostingu wydarzeń

Poniższe Warunki regulują dostęp i korzystanie z przestrzeni w CIC, zgodnie z Zamówieniem na Wydarzenie Bankietowe. Szczegóły określone w Zamówieniu na wydarzenie bankietowe są dostępne do użytku wyłącznie pod warunkiem wyrażenia zgody na warunki użytkowania określone poniżej. Podpisując Zamówienie na wydarzenie bankietowe, użytkownik i podmiot, do którego reprezentowania jest upoważniony, wyrażają zgodę na przestrzeganie warunków użytkowania.


BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA
Gospodarz Wydarzenia ponosi wyłączną odpowiedzialność za bezpieczeństwo Gospodarza Wydarzenia oraz gości i osób zaproszonych przez Gospodarza Wydarzenia, a także ich mienia. CIC nie jest odpowiedzialna za zapewnienie bezpieczeństwa jakiegokolwiek rodzaju i nie ponosi odpowiedzialności za kradzież, obrażenia lub uszkodzenia osób lub mienia, wynikające z korzystania z Lokalizacji lub jakichkolwiek obiektów, dróg, chodników, ulic, parkingów lub otaczających je terenów. CIC zastrzega sobie prawo do zażądania od Gospodarza Wydarzenia, jako warunku poprzedzającego zezwolenie na korzystanie z Lokalizacji, zapewnienia odpowiedniego zabezpieczenia Wydarzenia.

SIŁA WYŻSZA I NIEPOGODA
W przypadku wystąpienia niesprzyjających warunków pogodowych, w których zarówno CIC, jak i Gospodarz Wydarzenia zdecydują się przełożyć wydarzenie, wszelkie kwoty już zapłacone przez Gospodarza Wydarzenia zostaną zastosowane do zmienionej daty. Ta zmieniona data musi zostać wspólnie ustalona w ciągu trzech (3) miesięcy od pierwotnej Daty Wydarzenia. Jeśli Gospodarz Wydarzenia zdecyduje się odwołać Wydarzenie z powodu złych warunków pogodowych w dniu, w którym CIC pozostaje otwarte dla biznesu, Gospodarz Wydarzenia jest odpowiedzialny za zapłatę 50% Całkowitej kwoty.

Żadna ze Stron nie będzie uznawana za niewywiązującą się z niniejszej Umowy, ani nie będzie pociągać drugiej Strony do odpowiedzialności za jakiekolwiek zaprzestanie, przerwanie lub opóźnienie w wykonywaniu swoich zobowiązań z powodu trzęsienia ziemi, pandemii, powodzi, pożaru, burzy, klęski żywiołowej, klęski żywiołowej, wojny, terroryzmu, konfliktu zbrojnego, strajku pracowniczego, lokautu, bojkotu lub innych podobnych zdarzeń pozostających poza uzasadnioną kontrolą Strony, pod warunkiem, że Strona powołująca się na niniejsze postanowienie:

DEFAULT
W przypadku niewywiązania się przez Gospodarza Wydarzenia z jakiegokolwiek zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy, CIC będzie mieć wyłączne prawo do anulowania prawa Gospodarza Wydarzenia do korzystania z Lokalizacji i natychmiastowego rozwiązania niniejszej Umowy. Niezależnie od powyższego, CIC może, według własnego wyłącznego uznania, zaoferować Gospodarzowi Wydarzenia stosowne powiadomienie i możliwość naprawienia szkody.

OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA
Gospodarz Wydarzenia zgadza się przestrzegać zasad i przepisów CIC oraz wszystkich obowiązujących przepisów miejskich, powiatowych, stanowych i federalnych oraz nie będzie podejmować żadnych niezgodnych z prawem lub nielegalnych działań w Lokalizacji.

OGRANICZENIE ODSZKODOWANIA
W żadnym wypadku CIC, jej członkowie zarządu, dyrektorzy, akcjonariusze, członkowie, kierownicy, pracownicy, agenci, następcy, cesjonariusze, podmioty stowarzyszone, spółki dominujące lub zależne nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikowe, szczególne, pośrednie, przykładowe lub moralne, wynikające z umowy lub czynu niedozwolonego lub jakiejkolwiek innej teorii prawnej, nawet jeśli taka strona została poinformowana o możliwości wystąpienia takich szkód. Maksymalny zakres odpowiedzialności CIC z tytułu niniejszej Umowy nie przekroczy trzykrotności kwoty Łącznej.

ZRZECZENIE SIĘ SUBROGACJI
Gospodarz wydarzenia niniejszym (i) zrzeka się w imieniu własnym i swojego ubezpieczyciela (ubezpieczycieli) (z których żaden nigdy nie zostanie przeniesiony na inną osobę ani nie będzie uprawniony do takiego roszczenia w wyniku subrogacji lub w inny sposób) wszelkich praw do odzyskania, roszczenia, powództwa lub podstawy powództwa przeciwko CIC i/lub Zwolnionym Stronom (zgodnie z definicją poniżej) z tytułu wszelkich strat lub szkód związanych ze Zdarzeniem, w tym, w każdym przypadku, wszelkich takich strat lub szkód, które mogą być spowodowane zaniedbaniem CIC i/lub Zwolnionych Stron; oraz (ii) zgadza się w razie potrzeby włączyć odpowiednie klauzule do wszystkich swoich polis ubezpieczeniowych.

ZRZECZENIE SIĘ GWARANCJI
Lokalizacja jest udostępniana Gospodarzowi Wydarzenia na zasadzie „tak jak jest”. CIC nie udziela żadnych gwarancji ani oświadczeń dotyczących Lokalizacji, jakiegokolwiek sprzętu, który ma zostać wykorzystany podczas Wydarzenia, jakiegokolwiek zapewnionego personelu lub usług, ani żadnych innych kwestii, które nie zostały wyraźnie zagwarantowane w niniejszym dokumencie.

ZRZECZENIE SIĘ PRAW
Niewykonanie lub opóźnienie wykonania jakiegokolwiek prawa lub zobowiązania przez którąkolwiek ze stron nie będzie naruszać ani być interpretowane jako zrzeczenie się tego lub jakiegokolwiek innego prawa tej strony.

ODSZKODOWANIE
Gospodarz Wydarzenia zwolni CIC, jego właściciela, właścicieli budynków, członków zarządu, dyrektorów, akcjonariuszy, członków, kierowników, pracowników, agentów, następców prawnych, cesjonariuszy, klientów, podmioty powiązane, klientów podmiotów powiązanych, spółki dominujące i spółki zależne („Strona zwolniona z odpowiedzialności” lub łącznie „Strony zwolnione z odpowiedzialności”) z odpowiedzialności za wszelkie zobowiązania, szkody, koszty, wydatki, kary, straty, roszczenia, żądania, postępowania lub groźby ich wystąpienia, wynikające z niniejszej Umowy i/lub korzystania przez Gospodarza Wydarzenia z Lokalizacji, z wyłączeniem takich zobowiązań, szkód, kosztów, postępowań lub groźby ich wystąpienia, karami, stratami, roszczeniami, żądaniami, działaniami, postępowaniami lub groźbą ich wystąpienia, wynikającymi z, związanymi z lub wynikającymi z niniejszej Umowy, Wydarzenia i/lub korzystania przez Gospodarza Wydarzenia z Lokalizacji, z wyłączeniem takich zobowiązań, szkód, kosztów, wydatków, kar, strat, roszczeń, żądań, działań, postępowań lub groźby ich wystąpienia, które wynikają z rażącego zaniedbania lub umyślnego działania Strony Zwolnionej z Odpowiedzialności. W przypadku, gdy którakolwiek ze Stron zwolnionych z odpowiedzialności będzie zobowiązana do stawienia się lub wniesienia pozwu do sądu w celu wyegzekwowania któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy, Gospodarz Wydarzenia zobowiązuje się zapłacić takiej Stronie zwolnionej z odpowiedzialności wszelkie uzasadnione honoraria adwokackie, opłaty sądowe i koszty procesu poniesione przez taką Stronę zwolnioną z odpowiedzialności.

OBOWIĄZKOWY ARBITRAŻ
Gospodarz Wydarzenia niniejszym poddaje się obowiązkowemu, wiążącemu arbitrażowi, który odbędzie się zgodnie z zasadami i procedurami Amerykańskiego Stowarzyszenia Arbitrażowego („AAA”) oraz zgodnie z warunkami niniejszej Umowy. Arbitraż zostanie przeprowadzony przed jednym arbitrem wybranym wspólnie przez strony lub w inny sposób określony przez AAA i odbędzie się w Cambridge w stanie Massachusetts, chyba że strony wspólnie uzgodnią inną lokalizację.

OPŁATY ADWOKACKIE
W przypadku sporu wynikającego z lub związanego z niniejszą Umową, strona wygrywająca będzie uprawniona do odzyskania swoich kosztów i opłat, w tym uzasadnionych kosztów obsługi prawnej oraz wszelkich kosztów windykacji i odsetek.

JURYSDYKCJA I WŁAŚCIWOŚĆ MIEJSCOWA SĄDU
Niniejsza Umowa będzie interpretowana zgodnie z prawem stanu Massachusetts. Wyłącznym miejscem rozstrzygania wszelkich powództw lub innych postępowań będą sądy w Cambridge w hrabstwie Middlesex w stanie Massachusetts.

SEKWENCYJNOŚĆ
W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy zostanie uznane za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, pozostałe postanowienia pozostaną w mocy.

WIĄŻĄCA UMOWA
Niniejsza Umowa nie stanowi spółki osobowej, spółki joint venture ani żadnej innej relacji biznesowej innej niż niezależna relacja umawiających się stron. Gospodarz Wydarzenia nie jest upoważniony do wiązania CIC w jakikolwiek sposób i nie może utrzymywać, że jest upoważniony do wiązania CIC. Po podpisaniu przez obie strony, niniejsza Umowa będzie stanowić wiążącą umowę pomiędzy stronami. Umowa nie może być modyfikowana, zmieniana ani zmieniana, z wyjątkiem pisemnego dokumentu podpisanego przez wszystkie strony Umowy. Organizator Wydarzenia nie może dokonać cesji niniejszej Umowy, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody CIC. Wszelkie próby takiego działania będą nieważne. CIC może dokonać cesji niniejszej Umowy, w całości lub w części, bez zgody Gospodarza Wydarzenia. Poprzez złożenie podpisu poniżej, przedstawiciel każdej ze Stron podpisującej poniżej, gwarantuje i oświadcza, że jest należycie upoważniony i posiada wymaganą zgodę na związanie podmiotu, który reprezentuje.

OGŁOSZENIA
Wszelkie zawiadomienia wymagane lub dozwolone na mocy niniejszej Umowy będą miały formę pisemną i będą uważane za doręczone, gdy zostaną dostarczone osobiście lub wysłane kurierem, lub listem poleconym, opłaconym z góry, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, należycie zaadresowanym do danej strony na adres wskazany poniżej lub na taki zmieniony adres, o którym strona ta może następnie powiadomić w podobnym procesie.

Dla CIC:

Centrum innowacji Cambridge
Do wiadomości: Timothy Rowe
1 Broadway, 14 piętro, Cambridge, MA 02142

Z dodatkową kopią do:

Centrum innowacji Cambridge
Attn: Stas Gayshan, główny radca prawny
1 Broadway, 14 piętro, Cambridge, MA 02142