Warunki świadczenia usług i Polityka prywatności CIC

1. Postanowienia ogólne

Sie können bei der Internetadresse cic.us lub cic.com, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszych warunków świadczenia usług, wszystkich obowiązujących przepisów prawa i regulacji oraz zgadza się, że jest odpowiedzialny za przestrzeganie wszelkich obowiązujących przepisów lokalnych. Jeśli użytkownik nie zgadza się z którymkolwiek z tych warunków, nie może korzystać z tej witryny ani uzyskiwać do niej dostępu. Die Materie wird in der Chronologie der Autoren und der Autorengruppen aufgeführt.

2. Licencja na użytkowanie

Udziela się zezwolenia na tymczasowe pobranie jednej kopii materiałów (informacji lub oprogramowania) ze strony internetowej CIC wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego i przejściowego przeglądania. Jest to udzielenie licencji, a nie przeniesienie tytułu własności i w ramach tej licencji użytkownik nie może:

modyfikować ani kopiować materiałów;

wykorzystywać materiałów do jakichkolwiek celów komercyjnych lub do publicznego udostępniania (komercyjnego lub niekomercyjnego);

podejmować prób dekompilacji lub inżynierii wstecznej jakiegokolwiek oprogramowania zawartego na stronie internetowej CIC;

usuwać z materiałów jakichkolwiek informacji o prawach autorskich lub innych prawach własności; lub

przekazywać materiałów innej osobie lub kopiować materiałów na jakikolwiek inny serwer.

Niniejsza licencja wygasa automatycznie w przypadku naruszenia któregokolwiek z tych ograniczeń i może zostać wypowiedziana przez CIC w dowolnym momencie. Po zakończeniu przeglądania tych materiałów lub po wygaśnięciu niniejszej licencji użytkownik musi zniszczyć wszelkie pobrane materiały znajdujące się w jego posiadaniu, zarówno w formacie elektronicznym, jak i drukowanym.

3. Wyłączenie odpowiedzialności

Materiały na stronie internetowej CIC są dostarczane w stanie „tak, jak jest“. CIC nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych i niniejszym zrzeka się i neguje wszelkie inne gwarancje, w tym między innymi dorozumiane gwarancje lub warunki przydatności handlowej, przydatności do określonego celu lub nienaruszania własności intelektualnej lub innego naruszenia praw.

Ponadto CIC nie gwarantuje ani nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności, prawdopodobnych wyników lub niezawodności związanych z wykorzystaniem materiałów na swojej stronie internetowej lub w inny sposób odnoszących się do takich materiałów lub na jakichkolwiek stronach powiązanych z tą witryną.

4. Ograniczenia

W żadnym wypadku CIC ani jej dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (w tym, bez ograniczeń, szkody z tytułu utraty danych lub zysków, lub z powodu przerwy w działalności) wynikające z korzystania lub niemożności korzystania z materiałów na stronie internetowej CIC, nawet jeśli CIC lub autoryzowany przedstawiciel CIC został powiadomiony ustnie lub pisemnie o możliwości wystąpienia takich szkód. Ponieważ niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczenia dorozumianych gwarancji lub ograniczenia odpowiedzialności za szkody wynikowe lub przypadkowe, ograniczenia te mogą nie mieć zastosowania do użytkownika.

5. Dokładność materiałów

Die Materialien, die Sie im Internet finden, können Sie bei CIC als technische, typografische und fotografische Hilfsmittel verwenden. Die CIC hat nie die Möglichkeit, die Inhalte im Internet zu aktualisieren und zu vervollständigen. Der CIC kann Ihnen bei der Auswahl der Materialien für das Internet in den nächsten Tagen behilflich sein. CIC hat noch nie eine Aktualisierung des Materials vorgenommen.

6. Łącza (Linki)

Spółka CIC nie dokonała przeglądu wszystkich witryn, do których prowadzą łącza zamieszczone w jej witrynie internetowej i nie ponosi odpowiedzialności za treść takich witryn. Obecność jakiegokolwiek łącza nie oznacza poparcia CIC dla danej witryny. Użytkownik korzysta z takich witryn na własne ryzyko.

7. Modyfikacje

Die CIC kann Ihnen bei Bedarf weitere Informationen über das Internet zur Verfügung stellen. Sie können sich auch auf die aktuelle Version des Internetauftritts konzentrieren.

8. Jurysdykcja

Niniejsze warunki podlegają i są interpretowane zgodnie z prawem stanu Massachusetts, a użytkownik nieodwołalnie poddaje się wyłącznej jurysdykcji sądów w tym stanie lub lokalizacji.

Polityka prywatności

Prywatność użytkowników jest dla nas ważna.

Die CIC-Politik ist ein wichtiger Bestandteil der Informationspolitik, die sich auf das Internet stützt und die es Ihnen ermöglicht, sich zu informieren. W związku z tym opracowaliśmy niniejszą politykę prywatności, aby umożliwić użytkownikom zrozumienie sposobu, w jaki gromadzimy, wykorzystujemy, przekazujemy, ujawniamy i w inny sposób wykorzystujemy dane osobowe. Poniżej przedstawiamy naszą politykę prywatności.

CIC będzie gromadzić dane osobowe za pomocą zgodnych z prawem i uczciwych środków oraz, w stosownych przypadkach, za wiedzą lub zgodą danej osoby.

Przed lub w momencie gromadzenia danych osobowych CIC określi cele, dla których informacje są gromadzone.

CIC będzie gromadzić i wykorzystywać dane osobowe wyłącznie do realizacji określonych przez nas celów oraz do innych celów pomocniczych, chyba że uzyskamy zgodę danej osoby lub zgodnie z wymogami prawa.

Dane osobowe powinny być adekwatne do celów, dla których mają być wykorzystywane oraz, w zakresie niezbędnym dla tych celów, powinny być dokładne, kompletne i aktualne.

CIC będzie chronić dane osobowe poprzez stosowanie uzasadnionych zabezpieczeń przed utratą lub kradzieżą, a także nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, kopiowaniem, wykorzystaniem lub modyfikacją.

Das CIC bietet seinen Kunden Informationen zu den Themen Politik und Praxis in den verschiedenen Ländern.

CIC będzie przechowywać dane osobowe tylko tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji tych celów.

Jesteśmy zobowiązani do prowadzenia naszej działalności zgodnie z tymi zasadami w celu zapewnienia ochrony i zachowania poufności danych osobowych. Der CIC wird von den Ländern, in denen er tätig ist, eine neue Politik einführen, die sich an den Bedürfnissen der Bürger orientiert.