Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności („Polityka prywatności”) opisuje praktyki gromadzenia danych przez CIC („Cambridge Innovation Center”, „my” lub „nas”) oraz sposób, w jaki wykorzystujemy, ujawniamy i chronimy dane osobowe użytkownika. Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie do informacji gromadzonych przez nas w związku z korzystaniem przez użytkownika z tej witryny internetowej, w tym wszelkich wiadomości przesyłanych w związku z tą witryną („Witryna internetowa”).

Niniejsza polityka została opublikowana 10 maja 2024 r.

 1. Zgoda. Uzyskując dostęp do Witryny, korzystając z niej lub przeglądając ją, użytkownik potwierdza, że przeczytał i zrozumiał niniejszą Politykę prywatności oraz bezwarunkowo zgadza się na jej przestrzeganie. Ponadto użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie jego informacji w sposób opisany w niniejszej Polityce prywatności. JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ Z JAKĄKOLWIEK CZĘŚCIĄ NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI, NIE KORZYSTAJ Z TEJ WITRYNY.

W celu uniknięcia wątpliwości, niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie do korzystania z niniejszej Witryny i nie ma zastosowania do innych witryn internetowych CIC związanych z programami obejmującymi usługi CIC. Takie strony internetowe podlegają polityce prywatności i warunkom wyświetlanym na takich stronach.

 1. Zmiany w naszej Polityce. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji lub zmiany niniejszej Polityki prywatności w dowolnym momencie. Wszelkie zmiany niniejszej Polityki prywatności będą obowiązywać natychmiast po ich opublikowaniu w Witrynie. Powiadomimy użytkownika o istotnych zmianach w niniejszej Polityce prywatności, publikując zmodyfikowaną Politykę prywatności w Witrynie. Dalsze korzystanie z Witryny po dacie wejścia w życie zmodyfikowanej Polityki prywatności będzie oznaczać zgodę użytkownika na wszelkie zmodyfikowane warunki.
 1. Gromadzone przez nas dane osobowe. Użytkownik może zasadniczo korzystać z tej Witryny bez ujawniania informacji umożliwiających jego identyfikację. Korzystanie z niektórych funkcji Witryny może jednak wymagać od użytkownika przekazania nam informacji umożliwiających jego identyfikację.

Podczas korzystania z Witryny możemy gromadzić wszelkie informacje, które użytkownik dobrowolnie nam udostępnia, w tym poprzez wypełnianie formularzy w Witrynie. Informacje te mogą być również gromadzone w naszym imieniu przez zewnętrznych usługodawców lub partnerów. Informacje te mogą być gromadzone, gdy użytkownik dobrowolnie przekazuje nam informacje za pośrednictwem Witryny. Możemy korzystać z usług zewnętrznych dostawców usług, aby pomagać nam w gromadzeniu i utrzymywaniu tych informacji. Wymagamy jednak od takich usługodawców zachowania poufności takich informacji.

 1. W jaki sposób wykorzystujemy gromadzone przez nas dane osobowe. Będziemy wykorzystywać informacje umożliwiające identyfikację użytkownika: (i) cel, dla którego użytkownik je udostępnia; (ii) w inny sposób ujawnione w punkcie odbioru, i/lub (ii) w sposób opisany poniżej Ponadto możemy wykorzystywać dane osobowe użytkownika w sposób zagregowany, w sposób niepozwalający na identyfikację, aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób ulepszać Witrynę oraz w innych zgodnych z prawem celach.
 1. Inne informacje gromadzone na stronie internetowej. Gdy użytkownik odwiedza Witrynę, możemy biernie gromadzić następujące informacje nieosobowe o użytkowniku i korzystaniu przez niego z Witryny.
  1. Adres IP. Adres IP użytkownika może być gromadzony. Twój „adres IP” jest zwykle powiązany z lokalizacją sieciową i fizyczną lokalizacją, z której wchodzisz do Internetu. Rejestrujemy adresy IP do celów administrowania systemami. Informacje te pomagają nam określić, jak często odwiedzane są różne obszary naszej witryny, a także możemy wykorzystywać te informacje do personalizowania treści wyświetlanych użytkownikowi w Witrynie na podstawie jego poprzednich wizyt. Nie łączymy adresu IP z żadnymi informacjami umożliwiającymi identyfikację użytkownika.
  2. Pliki cookie. Używamy plików cookie do śledzenia korzystania z Witryny oraz do ułatwiania i ulepszania korzystania z Witryny, a także do statystycznej analizy trendów i innych zachowań użytkowników w Witrynie. Termin „pliki cookie” odnosi się do danych elektronicznych przechowywanych przez przeglądarkę komputera użytkownika. Przykłady plików cookie, których możemy używać na naszej stronie internetowej: sesyjne pliki cookie (używamy tych plików cookie do obsługi naszej Usługi) i preferencyjne pliki cookie (używamy tych plików cookie do zapamiętywania preferencji i różnych ustawień). Pliki cookie umożliwiają nam ułatwienie użytkownikowi dostępu do różnych aspektów Witryny. Na przykład, pokazując, kiedy i w jaki sposób użytkownik odwiedza Witrynę, pliki cookie pomagają nam sprawdzić, które strony Witryny są popularne, a które nie. Pliki cookie mogą również pomóc nam poprawić komfort korzystania z Witryny, na przykład poprzez zapamiętywanie adresu lub innych informacji, gdy użytkownik prosi o informacje lub usługi w Witrynie. Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookie, ale można wyłączyć tę funkcję, aby przeglądarka nie akceptowała plików cookie. Należy pamiętać, że wyłączenie tej funkcji może mieć wpływ na korzystanie z Witryny.
  3. Sygnały nawigacyjne w sieci Web i znaczniki pikselowe. Terminy „sygnały nawigacyjne” i „znaczniki pikselowe” odnoszą się do narzędzi internetowych, takich jak przezroczyste obrazy w Witrynie lub w wiadomościach e-mail, które możemy wysyłać do użytkownika, które pomagają nam określić, czy strona została wyświetlona lub czy wiadomość e-mail została otwarta. Znacznik pikselowy to rodzaj sygnału nawigacyjnego osadzonego w obrazie na stronie internetowej. Ogólnie rzecz biorąc, każdy obraz elektroniczny wyświetlany jako część strony internetowej może zawierać znacznik pikselowy lub inny sygnał nawigacyjny. Możemy również korzystać z tych narzędzi technologii internetowej, aby umożliwić nam śledzenie przeglądarki internetowej najczęściej używanej do uzyskiwania dostępu do Witryny i stron, które są najbardziej popularne, które to statystyki pomagają nam uczynić Witrynę bardziej przyjazną dla użytkownika i dostępną.
  4. Identyfikatory statystyczne i rozpoznawanie urządzeń. My (lub nasi usługodawcy w naszym imieniu) możemy stosować identyfikatory statystyczne, znane również jako narzędzia do rozpoznawania urządzeń. Narzędzia te mogą być wykorzystywane do pomocy w zarządzaniu treściami w Witrynie poprzez informowanie nas (bez użycia plików cookie) o treściach, z których użytkownik korzysta i które przegląda w Witrynie. Narzędzia te zbierają różne informacje o urządzeniu użytkownika, takie jak rozdzielczość ekranu, typ przeglądarki i system operacyjny. Wiele urządzeń ma unikalne lub prawie unikalne profile urządzeń, dzięki czemu gromadzenie tych informacji pozwala nam i naszym usługodawcom na określenie z rozsądnym poziomem dokładności statystycznej informacji o zaangażowaniu użytkownika w Witrynę i reklamy w Witrynie, a także o urządzeniu użytkownika podczas interakcji z Witryną. Nie wiążemy tych informacji statystycznych z danymi osobowymi użytkownika.
  5. Ankiety. Możemy również poprosić użytkownika o udział w anonimowych ankietach, które pozwolą nam zebrać dodatkowe dane, które pomogą nam ulepszyć Witrynę. Udział w takich ankietach jest dobrowolny i nie jest powiązany z żadnymi danymi osobowymi użytkownika.
  6. Analityka. Używamy informacji nieumożliwiających identyfikacji osoby w celach zbiorczych, aby określić, jak duży jest ruch w Witrynie, aby statystycznie analizować korzystanie z Witryny, aby ulepszać naszą zawartość oraz dostosowywać zawartość, układ i usługi Witryny. Ponadto możemy wykorzystywać adres IP użytkownika w celu diagnozowania problemów z naszym serwerem, zarządzania Witryną i ulepszania Witryny w oparciu o otrzymywane dane dotyczące wzorców użytkowania.
  7. „Skontaktuj się z nami” Funkcja. Podobnie jak większość witryn w Internecie, nasza witryna internetowa zawiera funkcję umożliwiającą kontakt z nami w celu przekazania uwag lub pytań. Funkcja ta nosi nazwę „Skontaktuj się z nami”. Aby skorzystać z tej funkcji, w górnej części każdej strony naszej witryny internetowej znajduje się ikona, którą można kliknąć. Po kliknięciu tej ikony na ekranie zostanie wyświetlony monit o podanie określonych informacji, takich jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres, w tym miasto i stan, oraz inne istotne informacje. Informacje zebrane za pośrednictwem funkcji „Skontaktuj się z nami” są wykorzystywane do udzielania odpowiedzi na zapytania użytkowników.
 2. W jaki sposób ujawniamy gromadzone informacje. Możemy ujawniać zagregowane informacje o naszych użytkownikach oraz informacje, które nie identyfikują żadnej osoby, bez ograniczeń.
  Ponadto użytkownik zgadza się, że mamy prawo ujawniać dane osobowe, które gromadzimy lub które użytkownik udostępnia:
  • każdemu członkowi naszej grupy, co oznacza nasze spółki zależne i stowarzyszone, w tym naszą ostateczną spółkę holdingową i jej spółki zależne oraz stowarzyszone, profesjonalne korporacje, które są potrzebne do świadczenia naszych usług;
  • dostawcom usług analitycznych, którzy pomagają nam w ulepszaniu i optymalizacji Witryny;
  • aby spełnić cel, dla którego zostały dostarczone;
  • w jakimkolwiek innym celu ujawnionym przez nas w momencie przekazywania informacji przez użytkownika lub za jego zgodą;
  • zewnętrznym dostawcom usług, w szczególności zaangażowanym w przetwarzanie informacji otrzymanych za pośrednictwem Witryny oraz w zakresie niezbędnym do zarządzania Witryną i świadczenia żądanych usług;
  • w celu rozstrzygania sporów, badania problemów i egzekwowania warunków korzystania z Witryny lub wszelkich innych umów z CIC lub innymi stronami wymienionymi w niniejszej sekcji;
  • do badania i ujawniania informacji od użytkownika lub na jego temat, jeśli mamy w dobrej wierze przekonanie, że takie badanie lub ujawnienie jest (a) jest to uzasadnione w celu zapewnienia zgodności z procedurami prawnymi oraz instrukcjami i nakazami organów ścigania, takimi jak nakaz przeszukania, wezwanie sądowe, ustawa, postępowanie sądowe lub inny proces prawny doręczony nam; (b) pomocne w zapobieganiu, badaniu lub identyfikowaniu możliwych wykroczeń związanych z Witryną; lub (c) ochrony naszych praw, reputacji, własności lub praw naszych użytkowników, podmiotów stowarzyszonych lub opinii publicznej;
  • jeśli my lub którakolwiek z naszych firm zostanie sprzedana lub zbyta jako kontynuacja działalności, czy to w drodze fuzji, reorganizacji, sprzedaży aktywów lub w inny sposób, lub w przypadku niewypłacalności, upadłości lub zarządu komisarycznego; oraz
  • w związku z transakcją handlową, w ramach której poszukujemy finansowania, inwestycji, wsparcia lub dofinansowania.
 3. Dostęp do informacji umożliwiających identyfikację użytkownika. Na pisemny wniosek i po zweryfikowaniu tożsamości użytkownika udostępnimy mu dane osobowe będące w naszym posiadaniu, a także dane osobowe, które ujawniliśmy stronom trzecim, jeśli takie istnieją. Wnioski o takie informacje należy przesyłać na poniższe dane kontaktowe.

Użytkownik może również aktualizować, poprawiać lub usuwać swoje dane osobowe będące w naszym posiadaniu, kontaktując się z nami.

 1. Obsługa dokumentacji elektronicznej i kopii zapasowych. Ogólnie rzecz biorąc, będziemy przechowywać wszystkie informacje zebrane za pośrednictwem Witryny co najmniej przez okres dozwolony przez prawo. Utrzymujemy kopie zapasowe plików jako zabezpieczenie przed klęskami żywiołowymi, awariami sprzętu lub innymi zakłóceniami. Pliki kopii zapasowych chronią Ciebie i nas, ponieważ zmniejszają ryzyko utraty cennych danych. Pliki kopii zapasowych mogą zawierać rekordy z danymi osobowymi użytkownika. Usunięcie rekordu z naszych aktywnych plików i baz danych nie powoduje usunięcia tego rekordu z żadnych systemów kopii zapasowych. Takie dane kopii zapasowych zostaną ostatecznie biernie usunięte, ponieważ rekordy kopii zapasowych są usuwane w ramach normalnego recyklingu plików kopii zapasowych. W międzyczasie, dopóki istnieją kopie zapasowe, są one objęte taką samą ochroną bezpieczeństwa, jak inne nasze dane.
 2. Bezpieczeństwo. Komunikacja między przeglądarką użytkownika a częściami Witryny zawierającymi informacje umożliwiające identyfikację użytkownika może być chroniona za pomocą różnych form szyfrowania. To szyfrowanie pomaga chronić informacje użytkownika podczas ich przesyłania. Po otrzymaniu informacji od użytkownika staramy się zachować fizyczne i elektroniczne bezpieczeństwo jego danych osobowych, podejmując uzasadnione z handlowego punktu widzenia wysiłki. JEDNAK ŻADNA TRANSMISJA DANYCH PRZEZ INTERNET LUB JAKĄKOLWIEK SIEĆ BEZPRZEWODOWĄ NIE MOŻE BYĆ ZAGWARANTOWANA JAKO DOSKONALE ZABEZPIECZONA. W ZWIĄZKU Z TYM, CHOCIAŻ STARAMY SIĘ CHRONIĆ DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA PRZY UŻYCIU DOSTĘPNYCH NA RYNKU I STANDARDOWYCH TECHNOLOGII BRANŻOWYCH, NIE MOŻEMY ZAPEWNIĆ ANI ZAGWARANTOWAĆ BEZPIECZEŃSTWA JAKICHKOLWIEK INFORMACJI PRZEKAZYWANYCH NAM PRZEZ UŻYTKOWNIKA, A UŻYTKOWNIK ROBI TO NA WŁASNE RYZYKO. Wdrożyliśmy środki mające na celu zabezpieczenie danych osobowych użytkownika przed przypadkową utratą oraz nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem, zmianą i ujawnieniem.
 3. Naruszenie bezpieczeństwa. Jeśli ustalimy, że dane osobowe użytkownika zostały lub mogły zostać ujawnione z powodu naruszenia bezpieczeństwa naszych systemów, powiadomimy użytkownika w zakresie wymaganym przez obowiązujące prawo stanowe i federalne, wykorzystując informacje o użytkowniku, które posiadamy w aktach.
 4. Transfer danych

Informacje o użytkowniku, w tym Dane Osobowe, mogą być przekazywane i przechowywane na komputerach znajdujących się poza stanem, prowincją, krajem lub inną jurysdykcją rządową użytkownika, gdzie przepisy o ochronie danych mogą różnić się od przepisów obowiązujących w jurysdykcji użytkownika.

Podejmiemy wszelkie niezbędne kroki, aby zapewnić, że dane użytkownika są traktowane w sposób bezpieczny i zgodny z niniejszą Polityką prywatności, a żadne przekazywanie danych osobowych użytkownika nie będzie miało miejsca do organizacji lub kraju, chyba że istnieją odpowiednie kontrole, w tym bezpieczeństwo danych użytkownika i innych danych osobowych.

Zgoda użytkownika na niniejszą Politykę prywatności, po której następuje przekazanie takich informacji, oznacza zgodę użytkownika na takie przekazanie.

 1. Dzieci w wieku poniżej 18 lat. Witryna nie jest przeznaczona dla dzieci poniżej 18 roku życia. Osoby poniżej 18 roku życia nie mogą podawać żadnych danych osobowych na tej stronie. Nie gromadzimy świadomie danych osobowych dzieci poniżej 18 roku życia. Jeśli dowiemy się, że zebraliśmy lub otrzymaliśmy dane osobowe za pośrednictwem tej Witryny od dziecka w wieku poniżej 18 lat, usuniemy te informacje. Jeśli uważasz, że możemy posiadać jakiekolwiek informacje od lub o dziecku w wieku poniżej 18 lat przesłane za pośrednictwem tej Witryny, skontaktuj się z nami pod poniższym adresem.
 2. Kalifornijskie prawa do prywatności. Kalifornijskie prawo „Shine the Light” (Civil Code Section § 1798.83) zezwala użytkownikom Witryny CIC i Usług CIC, którzy są mieszkańcami Kalifornii, na żądanie pewnych informacji dotyczących ujawniania przez nas danych osobowych stronom trzecim w celach marketingu bezpośredniego. CIC nie ujawnia żadnych danych osobowych stronom trzecim w celach marketingu bezpośredniego.
 3. Prywatność osób trzecich. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wyłącznie Witryny internetowej udostępnianej przez CIC. CIC nie ponosi odpowiedzialności za praktyki w zakresie ochrony prywatności stosowane przez strony internetowe osób trzecich, do których użytkownik uzyskuje dostęp za pośrednictwem niniejszej Witryny. Użytkownik powinien zapoznać się z polityką prywatności każdej witryny internetowej przed skorzystaniem z niej lub przesłaniem do niej jakichkolwiek informacji.
 4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO)

Jeśli użytkownik pochodzi z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), podstawa prawna gromadzenia i wykorzystywania przez CIC danych osobowych opisanych w niniejszej Polityce prywatności zależy od gromadzonych przez nas danych osobowych i konkretnego kontekstu, w którym je gromadzimy.

CIC może przetwarzać dane osobowe użytkownika, ponieważ:

Prawa użytkownika w zakresie ochrony danych na mocy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO)

Jeśli użytkownik jest rezydentem Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), przysługują mu pewne prawa do ochrony danych. CIC dąży do podjęcia uzasadnionych kroków w celu umożliwienia użytkownikowi poprawienia, zmiany, usunięcia lub ograniczenia wykorzystania jego Danych osobowych.

Jeśli użytkownik chce uzyskać informacje na temat przechowywanych przez nas jego danych osobowych i chce, aby zostały one usunięte z naszych systemów, prosimy o kontakt.

W pewnych okolicznościach użytkownikowi przysługują następujące prawa do ochrony danych:

Należy pamiętać, że przed udzieleniem odpowiedzi na takie żądania możemy poprosić użytkownika o zweryfikowanie jego tożsamości.

Użytkownik ma prawo do złożenia skargi do organu ochrony danych w związku z gromadzeniem i wykorzystywaniem przez nas jego danych osobowych. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z lokalnym organem ochrony danych w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG).

Zgodnie z CCPA, konsumenci w Kalifornii mają prawo do:

W przypadku złożenia wniosku mamy 30 dni na udzielenie odpowiedzi. Jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych praw, skontaktuj się z nami.

 1. Płatności

W ramach Usługi możemy oferować płatne produkty i/lub usługi. W takim przypadku korzystamy z usług stron trzecich do przetwarzania płatności (np. procesorów płatności).

Nie będziemy przechowywać ani gromadzić danych karty płatniczej użytkownika. Informacje te są przekazywane bezpośrednio do naszych zewnętrznych podmiotów przetwarzających płatności, których wykorzystanie danych osobowych użytkownika podlega ich Polityce prywatności. Te podmioty przetwarzające płatności przestrzegają standardów określonych przez PCI-DSS, zarządzanych przez PCI Security Standards Council, która jest wspólnym wysiłkiem marek takich jak Visa, Mastercard, American Express i Discover. Wymagania PCI-DSS pomagają zapewnić bezpieczną obsługę informacji o płatnościach.

 1. Informacje kontaktowe. Aby skontaktować się z nami w sprawie niniejszej Polityki prywatności, prosimy o kontakt pod adresem:

CIC

One Broadway,14. piętro,

Cambridge, MA 02142

Attn: General Counsel